ZEN MIND

ZEN MIND พระเจ้าประทาน 1

ทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ ที่ประเพณีที่เราสร้างขึ้น พูดไปแล้วก็คือสิ่งที่ให้มา คือมีผู้ให้เรามาแล้ว หรือกำลังให้เรามา แต่เนื่องจากทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันในตอนแรก ดังนั้น โดยความจริงแล้ว เราก็คือผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เราสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นในทุกชั่วขณะ และนี่คือความสุขในชีวิตของเรา นี่คือคำกล่าวของ ZEN MIND

ฉัน ที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ ฉันเล็ก แต่เป็น ฉันใหญ่ แม้เธอจะไม่ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างของ ฉันใหญ่ นี้ก็ตาม แต่เธอจะรู้สึกดีเมื่อเธอให้อะไรบางอย่าง เพราะตอนนี้เธอจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เธอให้นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมการให้จึงทำให้รู้สึกดียิ่งเสียกว่าการรับ

มีคำพูดว่า ทานปรัชญาปารมิตา ทาน แปลว่าการให้ ปรัชญา แปลว่าปัญญา และปารมิตา แปลว่าการก้าวข้ามหรือการไปถึงอีกฝั่ง ชีวิตของเราสามารถเปรียบเหมือนกับการบ้ามแม่น้ำ เป้าหมายของความพยายามในชีวิตคือการไปถึงอีกฝั่ง หรือนิพพานปรัชญาปารมิตา ปัญญาที่แท้จริงของชีวิตก็คือทุกก้าวที่ก้าว เราได้ไปถึงอีกฝั่งแล้ว การไปถึงอีกฝั่งในทุกย่างก้าวที่ก้าวออกไปคือวิถีที่แท้จริงในการใช้ชีวิต

ทานปรัชญาปารมิตา คือ วิธีแรกในหกวิธีที่แท้จริงของการใช้ชีวิต ข้อสองคือ ศีลปรัชญาปารมิตา คือกฎของขาวพุทธ สามคือขันติปรัชญาปารมิตา หรือความอดทน วิริยะปรัชญาปารมิตา หรือความเพียรพยายาม ญาณะปรัชญาปารมิตา หรือการปฏิบัติเซน และปรัชญาปารมิตา หรือปัญญา ความจริงแล้วปรัชญาปารมิตาทั้งหกข้อนี้คือหนึ่ง แต่เนื่องจากเราสามารถพิจารณาชีวิตจากหลายด้านเราจึงนับเป็นหก

ท่านโดเกน เซนจิ กล่าวว่า การให้คือการไม่ยึดติด ซึ่งก็คือเพียงไม่ยึดติดกับสิ่งใดก็คือการให้ จะให้อะไรนั้นไม่สำคัญ จะเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์หรือใบไม้หนึ่งใบ ก็เป็นทานปรัชญาปารมิตาทั้งสิ้น การให้ประโยคประโยคหนึ่ง หรือคำคำหนึ่งก็คือทานปรัชญาปารมิตา ถ้าให้ด้วยจิตวิญญาณที่ไม่ยึดติด สิ่งที่ให้หรือคำสอนที่ให้จะมีคุณค่าเหมือนกัน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  Holiday Palace ฝากขั้นต่ำ 100