การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์

หลักการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์

      การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อเราต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ์ควรคํานึงถึงข้อแตกต่างที่ต้องกําหนดในแต่ละโปรแกรมเช่นการระบุค่าต่างๆของโปรแกรม    (Printer)    การกําหนดค่าของกระดาษการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.การระบุค่าต่างๆของโปรแกรม

              ก่อนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เราควรตรวจสอบเกี่ยวกับค่าต่างๆของโปรแกรมก่อนว่าเหมาะสมและเป็นค่าที่เราต้องการใช้งานหรือไม่ซึ่งได้แก่ค่ากําหนดแถบไม้บรรทัด (Ruler)  รวมถึงการตรวจสอบหน่วยวัดบนแถบไม้บรรทัดว่าเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร (ซม.) หรือถ้าต้องการความละเอียดเพิ่มขึ้นก็สามารถเลือกเป็นมิลลิเมตร (มม.) นอกจากนั้นยังมีระยะกระโดดหรือที่เรียกว่าTAB ซึ่งในการปรับแต่งค่าเหล่านี้ก่อนการพิมพ์ให้เหมาะกับความถนัดและเหมาะกับงานพิมพ์นั้นจะช่วยให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกิดความสะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้องการของเรามากขึ้น

2.การกําหนดค่าของกระดาษ

              ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันในหลายด้านการตั้งค่ากระดาษชนิดกระดาษประเภทกระดาษที่ถูกต้องและเหมาะสมย่อมช่วยให้ประหยัดเวลาในการแก้ไขหรือปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังรายละเอียดดังนี้กระดาษสามารถแบ่งตามผิวได้  2  ประเภทคือ

– กระดาษไม่เคลือบผิว (Uncoated  Paper)เป็นกระดาษที่ไม่มีการเคลือบผิวของกระดาษด้วยสารใดลักษณะกระดาษจะมีผิวขรุขระกระดาษประเภทนี้ไม่เหมาะกับงานพิมพ์ภาพสกรีนเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ (Newsprint) กระดาษปอนด์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์มีค่าเป็นต้น 

– กระดาษเคลือบผิว  (Coated  Paper)เป็นกระดาษที่มีการเคลือบผิวด้วยสารเคมีที่ผิวกระดาษเพื่อให้เกิดความมันและเรียบขึ้นไม่ขรุขระเช่นกระดาษอาร์ตด้าน  (Matt  Art)  และกระดาษอาร์ตมัน (Gloss Art) ทั้งนี้มาตรฐานสิ่งพิมพ์ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO   (International Organization for Standardization) แบ่งมาตรฐานกระดาษไว้ 3 ชุดชุด A และ B  สําหรับงานพิมพ์ทั่วไปและชุด C สําหรับงานซองจดหมายซึ่งกระดาษจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัดส่วนความกว้างและความยาวอยู่ที่  1:1.414 โดยประมาณตัวอย่างเช่นถ้ากระดาษมีความกว้างที่  841 มม.  ด้านยาวจะมีค่าเท่ากับ 1189.174 มม.

3.การตั้งค่าเครื่องพิมพ์  (Printer) 

                 สําหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (Printer) นั้นเราจําเป็นต้องคํานึงถึงเพราะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษเช่นการตั้งระยะกั้นหน้า  (Left   Margin) การตั้งระยะกั้นหลัง(Right Margin)  การตั้งระยะขอบบน (Top Margin)  หรือการตั้งระยะขอบล่าง (Bottom) ในแต่ละประเภทเครื่องพิมพ์มีข้อแตกต่างกัน  ufabet เว็บแม่     ทั้งเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (Dot-matrix  Printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์  (Laser  Printer)   หรือแม้กระทั่งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก  (Ink-Jet  Printer)    หากเราไม่ได้กําหนดงานพิมพ์ที่ได้อาจเสียระยะในการจัดพิมพ์ไว้ในเอกสารเช่นอาจมีการตัดคําไม่ตรงกับที่เราตัดไว้ในเอกสารได้

ขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์

ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นต้องออกแบบสิ่งพิมพ์ก่อนดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลของสื่อสิ่งพิมพ์
  2. สรุปลักษณะต่างๆเช่นประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะกระดาษ
  3. ออกแบบแนวคิดสื่อสิ่งพิมพ์ว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบใด
  4. ทดลองทําและแก้ไขในสิ่งที่ต้องการปรับปรุง
  5. พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์